Algemene Voorwaarden

Unleash potential
Contact us!

Gevestigd in de gemeente Beek en kantoorhoudende te 6191 KT Beek, Kasteel Genbroekstraat 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62267604, hierna te noemen: “Chemploy”

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Arbeidsrelatie: de relatie welke Kandidaat en Opdrachtgever met elkaar aan gaan. Deze kan tussen partijen, onder andere doch niet uitsluitend, geformaliseerd worden middels een arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of freelance overeenkomst.

Kandidaat: de natuurlijke persoon of zelfstandige welke door Chemploy wordt voorgedragen of bemiddeld naar Opdrachtgever.

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Chemploy.

Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de Overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Chemploy zich jegens Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De werking van de artikelen 7:404 BW (welke een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (welke hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een Opdracht wordt gegeven) wordt uitgesloten.

Partijen: Chemploy en Opdrachtgever(s) waartussen een Overeenkomst tot stand is gekomen.

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.

Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Chemploy uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.

Werving en selectie: het op grond van door Opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte Kandidaten met als oogmerk het tot stand brengen van een arbeidsrelatie tussen Opdrachtgever en Kandidaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, aanbieding, onderhandeling, Offerte of dienst waarop Chemploy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.

2.2 Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een Offerte, aanbieding, Overeenkomst of een Opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Chemploy uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Chemploy en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

2.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

2.7 Indien Chemploy niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Chemploy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.8 Chemploy heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

2.9 Indien deze Algemene Voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds leidend bij de interpretatie en uitleg.

Artikel 3 Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen, waaronder Offerten, geschieden vrijblijvend.

3.2 Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Chemploy hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken Schriftelijk door Chemploy zijn bevestigd.

3.3 De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van zestig (60) dagen na de aanbiedingsdatum.

3.4 Elke door Chemploy opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.

3.5 Een samengestelde prijsberekening verplicht Chemploy niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.6 De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Chemploy bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.

3.7 Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Chemploy het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst tussen Chemploy en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Chemploy verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Chemploy kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn.

4.3 Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Chemploy Schriftelijk in gebreke te stellen. Chemploy dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

4.4 Specificatie van de te leveren diensten worden te goede trouw gegeven.

4.5 Chemploy is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.

Artikel 5 Prijs

5.1 De door Chemploy afgegeven prijs voor de door haar te verrichten prestatie geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.2 Het te betalen honorarium betreffende Werving en Selectie bestaat uit een vaste vergoeding of een percentage van het all-in en fulltime bruto jaarinkomen van de geselecteerde Kandidaat zoals dat tussen de Kandidaat en Opdrachtgever na indiensttreding zal gaan gelden. Eventuele variabele bonussen worden niet meegenomen in de berekening waarop de vergoeding is gebaseerd. Onder het all-in bruto jaarinkomen van de geselecteerde Kandidaat worden, behoudens variabele bonussen, alle inkomensbestanddelen begrepen, zoals het jaarsalaris, vakantiegeld, 13de, 14de en/of 15de maand en de vaste jaarlijkse gratificatie. Indien de kandidaat aanspraak maakt op een leaseauto zal de vergoeding worden verhoogd met €7500,-.

5.3 Diensten die op basis van tijd en middelen worden aangeboden worden gefactureerd aan de hand van het aantal besteedde uren en het daarbij behorende uurtarief zoals overeengekomen tussen Chemploy en Opdrachtgever.

5.4 Chemploy is gerechtigd een of meer voorschotten op de totale prijs in rekening te brengen.

5.5 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, kleine materialen, reisuren, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

5.6 De prijs die Chemploy voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Chemploy is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.

Artikel 6 Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen

6.1 Chemploy zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Chemploy is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2 Wanneer Chemploy instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Chemploy behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Chemploy gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.

6.3 Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Chemploy doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.

6.4 Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Chemploy Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of

6.5 Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.

6.5 Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Chemploy prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.

Artikel 7 Uitvoering Werkzaamheden

7.1 Chemploy zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen, deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van een beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd.

7.2 De uitvoering van de Werkzaamheden wordt in beginsel verzorgd vanuit (een van) de vestiging(en) van Chemploy. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op het kantoor van Opdrachtgever, indien en voor zover dit is overeengekomen.

7.3 Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Chemploy al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.

7.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Chemploy tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Chemploy te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Chemploy tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

7.5 Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Chemploy het recht om derden in te schakelen.

7.6 Voor zover door Chemploy bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Chemploy is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Chemploy is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen Chemploy, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

7.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Chemploy de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Chemploy gegeven Opdracht over te dragen aan derden.

7.8 Opdrachtgever vrijwaart Chemploy tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Chemploy gegeven Opdracht.

7.9 Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.

7.10 Chemploy behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

Artikel 8 Werkprocedure

8.1 Opdrachtgever verstrekt Chemploy een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en al hetgeen verder van belang kan zijn voor Chemploy of de Kandidaat.

8.2 Chemploy bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie een functieanalyse op en zal aan de hand hiervan en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende kandidaten bepalen welke Kandidaat aan Opdrachtgever voorgesteld wordt.

8.3 Opdrachtgever is gerechtigd de Kandidaat gemotiveerd af te wijzen.

8.4 Van een geslaagde uitvoering van de Opdracht is sprake op het moment dat de Kandidaat een Arbeidsrelatie aangaat met Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming. Hiervan dient Opdrachtgever Chemploy onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na de ondertekening van de (arbeids)overeenkomst, op de hoogte te stellen.

8.5 Zodra een (arbeids)overeenkomst tussen kandidaat en Opdrachtgever tot stand komt, is opdrachtgever het in de Overeenkomst overeengekomen honorarium verschuldigd.

8.6 Ingeval van (vroegtijdige) beëindiging van de arbeidsrelatie, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van het honorarium en wordt het eventueel reeds betaalde honorarium niet gerestitueerd.

8.7 Indien Opdrachtgever voor of tijdens de uitvoering van een Opdracht via zijn eigen netwerk, derden of op initiatief van de Kandidaat, direct in contact komt met Kandidaten, zal Chemploy hier onverwijld van op de hoogte worden gesteld en worden de betreffende Kandidaten verwezen naar Chemploy. Indien Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming met een of meerdere van deze Kandidaten een Arbeidsrelatie aangaat, hetzij direct, hetzij indirect, maakt Chemploy aanspraak op de vergoeding zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

8.8 Indien Opdrachtgever een door Chemploy aangedragen Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst en binnen 24 (vierentwintig) maanden na het kennismakingsgesprek met de Kandidaat komt er alsnog, direct dan wel indirect, een arbeidsrelatie tussen Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming en Kandidaat tot stand, is Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van hetgeen in de Overeenkomst overeengekomen.

8.9 Indien de omschrijving van de functie gedurende de Overeenkomst dusdanig door Opdrachtgever wordt gewijzigd dat daardoor de eerder vastgestelde functieanalyse gewijzigd dient te worden of indien de functie vervalt door intrekking van de Overeenkomst anders dan het vervullen van de functie door Opdrachtgever of derden, vergoedt Opdrachtgever aan Chemploy de daarmee gepaard gaande (extra) kosten met een minimum van 20% van de overeengekomen vergoeding.

8.10 Chemploy is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een Kandidaat die niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij opzet of bewuste roekeloosheid van Chemploy bij de selectie aantoonbaar is.

8.11 Indien Opdrachtgever zijn plichten als omschreven in dit artikel niet deugdelijk en tijdig nakomt berekent Chemploy aan Opdrachtgever een bedrag ter hoogte van € 30.000,00 exclusief btw plus €1000,00 exclusief btw per dag dat de overtreding voortduurt, onverlet het recht van Chemploy om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Chemploy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Chemploy niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Chemploy ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

9.2 Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:

betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);
gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
9.3 Indien Chemploy als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Chemploy en indien de periode langer duurt dan 90 (negentig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen.

9.4 In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

9.5 In geval van overmacht behoudt Chemploy het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.

9.6 Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan Chemploy bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Chemploy gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 10 Betaling

10.1 Tenzij tussen Opdrachtgever en Chemploy Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Chemploy te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

10.2 Chemploy kan haar facturen per post of per e-mail versturen.

10.3 Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum aan Chemploy Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

10.4 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10.5 Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

10.6 Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Chemploy betaling in termijnen verlangen.

10.7 Chemploy is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.

10.8 Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Chemploy zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Chemploy te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop betrekking hebbende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Chemploy daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Chemploy tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

10.9 In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

10.10 Chemploy is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 11 Invordering

11.1 Indien Opdrachtgever niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Chemploy, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerder met 3 (drie) procent in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Chemploy.

11.2 Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.

11.3 Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Chemploy toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

11.4 Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is Chemploy gerechtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.

11.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Chemploy moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

11.6 Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.7 Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Chemploy open staan.

11.8 Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.

11.9 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 12 Recht van Reclame

12.1 Eventuele gebreken of klachten over de Werkzaamheden van Chemploy behoren onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever aan Chemploy te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na de constatering Chemploy eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.

12.2 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Chemploy juist zijn, zal Chemploy de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk.

12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Chemploy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 14 bepaalde.

12.4 De prestatie van Chemploy geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Chemploy of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Chemploy daartoe bevoegd.

13.2 Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Chemploy door Chemploy aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen of overige werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

13.3 Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend voor de uitvoering van de Opdracht en het advies – waar en wanneer dan ook – berusten bij Chemploy. Deze rechten worden op grond van deze Algemene Voorwaarden op het moment van het ontstaan daarvan aan Chemploy overgedragen, welke overdracht door Chemploy reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

13.4 Voorzover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in dit Artikel een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtgever Chemploy reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtgever te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om op eerste verzoek van Chemploy aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtgever machtigt Chemploy tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

13.5 Opdrachtgever doet hierbij afstand jegens Chemploy van alle eventueel aan Opdrachtgever toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtgever doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het betrokken personeel van Opdrachtgever, afstand jegens Chemploy van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Chemploy is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Chemploy.

14.2 Bij aansprakelijkheid is Chemploy slechts aansprakelijk voor directe schade. Chemploy is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Chemploy bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Chemploy bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

14.3 Indien er voor Chemploy op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Chemploy, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Chemploy in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

14.4 Indien de verzekeraar Chemploy niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Chemploy beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.5 Schade waarvoor Chemploy op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Chemploy, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

14.6 Chemploy is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Chemploy is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.

14.7 Chemploy is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

14.8 Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:

14.9 indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of

14.10 ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 13 van deze Overeenkomst bedoeld.

Artikel 15 Overlijden van Opdrachtgever

15.1 In geval van overlijden van Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 16 Communicatie via e-mail en social media

16.1 Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.

16.2 Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 17 Kennisneming Algemene Voorwaarden

17.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een december tweeduizend zestien (01/01/2016) en liggen ter inzage ten kantore van Chemploy.

17.2 Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.

17.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

17.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Chemploy www.chemploy.nl.

18 Rechtskeuze

18.1 Op de rechtsverhouding tussen Chemploy en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18.2 In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.